Sr.NoName of the MemberDesignation
1Shri. Madhav S. KamatChairman
2Shri. Paresh V. JoshiVice-Chairman
3Shri. Bhaskar G. NayakVice-Chairman
4Shri. U. A. SarmalkarHon. Secretary
5Shri. G. S. NaikTreasurer
6Shri. Suvarn R. S. BandekarMember
7Shri. Prashant V. JoshiMember
8Shri. Parag V. JoshiMember
9Shri. Pankaj V. JoshiMember
10Shri. Pushkar V. JoshiMember
11Shri. Jayaram DayalaniMember
12Shri. Kishore TolaniMember
13Dr. Digambar TalaulikarMember
14Shri. Sukant V. ShanbhagMember
15Smt. Lalita P. JoshiMember
16Dr. Monica P. JoshiMember
17Prin. Dr. R. B. Patil(Invitee)
18Prin. Dr. N. M. Jambagi(Invitee)
19Prin. Shri. Y.L. Rao(Invitee)